Zamierzenia marzec 2021

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci 4 letnich
w grupie „Motylki” na miesiąc marzec 2021

Tydzień I- Wiosenne powroty

-zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków

-zapoznanie z właściwościami jajka

-rozwijanie słuchu fonematycznego

-poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych

-wzbogacanie wiadomości na temat ptaków

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-rozwijanie sprawności ruchowej

-rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska

-ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały

-porównywanie liczebności zbiorów

-usprawnianie aparatu artykulacyjnego

-wzbogacenie wiadomości na temat ptaków

 

Tydzień II- Wielkanoc

-utrwalenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych

-poszerzenie wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych

-rozwijanie mowy

-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

-kształtowanie poczucia rytmu

-porównywanie długości i wysokości przedmiotów

–usprawnianie aparatu artykulacyjnego

 

Tydzień III-Wiosna na wsi

-wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym

-rozwijanie mowy

-wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi

-rozwijanie sprawności ruchowej

-utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka- dorosłych i młodych

-rozwijanie umiejętności opisywania zwierząt za pomocą przymiotników

-ćwiczenie słuchu muzycznego

-zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka

-utrwalanie nazw liczebników w aspekcie porządkowym

 

Tydzień IV- Dbamy o przyrodę

-kształtowanie świadomości ekologicznej

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki kolażu

-rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

-wzbogacanie wiadomości na temat życia żab i ich pożyteczności, poznawanie cyklu rozwojowego żaby

-rozwijanie reakcji na zmiany muzyki

-poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska

-wzbogacanie słownictwa o nowe słowa, rozpoznawanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danego środowiska

-rozumienie konieczności szanowania  przyrody i dbania o las

 

 

 

 

Skip to content