Deklaracja dostępności strony internetowej Samorządowego Przedszkola nr 2 w Świątnikach Górnych

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Światnikach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017- 09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Przetocka
 • E-mail:przetockaa@gmail.com
 • Telefon: 12 256 00 91

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych
 • Adres: ul. Bruchnalskiego 15
  32-040 Świątniki Górne
 • E-mail: dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl
 • Telefon: 12 256 00 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Światnikach Górnych,
ul. Bruchnalskiego 15, 32-040 Świątniki Górne.

Do budynku można dojść z parkingu znajdującego się przy przedszkolu
i  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Przedszkole ma jedno wejście bezpośrednio z placu przedszkolnego, brak schodów. Budynek jest trzy piętrowy, na parterze znajduje się szatnia, kuchnia oraz ubikacja dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się po dwie sale przedszkolne w każdej z sal jest łazienka dla dzieci. Na trzecim piętrze znajduje się mniejsza sala przedszkolna – łazienka jest w niewielkiej odległości od sali, gabinet dyrektora oraz salka do zajęć indywidualnych z dziećmi. W przedszkolu znajduje się winda osobowa z której można dojechać na każde piętro, oraz osobna klatka schodowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


mgr Lilla Waśniowska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2

w Świątnikach Górnych

Skip to content