Regulamin spacerów, wycieczek i wyjazdów

REGULAMIN SPACERÓW,  WYCIECZEK I WYJAZDÓW

obowiązujący w Przedszkolu Nr 2 w Świątnikach Górnych

 

 1. Organizatorem spacerów, wycieczek i wyjazdów są nauczyciele wychowawcy danego oddziału Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy współpracy z rodzicami.
 2. W organizowaniu wycieczek i wyjazdów Przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Organizacja i program spacerów, wycieczek i wyjazdów winien być dostosowany do wieku zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do dbania o higieniczny i wszechstronny rozwój swoich wychowanków.
 5. Wszelkie wyjścia poza budynek Przedszkola powinny oprócz walorów rekreacyjnych służyć tworzeniu sytuacji edukacyjnych w celu poznania otaczającej rzeczywistości, odkrywania i przeżywania.
 6. Formy zajęć poza budynkiem to:
 • zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • spacery po najbliższej okolicy,
 • wycieczki do różnych miejsc w mieście z dojazdem środkami komunikacji miejskiej lub zorganizowanej,
 • wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne poza miasto,
 • Zielone przedszkola.
 1. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają, dzieci powinny przebywać na powietrzu zgodnie z wymogami higieny codziennie 1,5-2 godzin. Wyjątek stanowi deszcz, grad, śnieżyca, wichura, oraz temperatury latem powyżej 30˚C , zimą poniżej – 10˚C.
 2. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie, w miarę możliwości i przy liczbie dzieci powyżej 20-u, razem z nauczycielką powinna przebywać woźna, a z oddziałem 3-latków obowiązkowo pomoc nauczyciela.
 1. Terenem spacerów dla przedszkola jest najbliższa okolica miasta Świątniki Górne.
 2. Spacery poza terenem Przedszkola dzieci 4-6 lat odbywają się pod opieką nauczycielki do 15-ro dzieci, powyżej 15-ro pod opieką nauczycielki i woźnej, dzieci 3-letnie bez względu na liczbę pod opieką nauczycielki i pomocy nauczyciela. Osoby opiekujące się dziećmi nie mogą iść obok siebie. Idą w sposób zapewniający dzieciom bezpieczeństwo – jedna osoba z przodu kolumny, druga z tyłu.
 3. Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci należy unikać spacerów            i dłuższego przebywania na terenach położonych przy ruchliwych ulicach.
 4. W czasie zajęć na świeżym powietrzu nauczyciel nie może zostawić dzieci bez opieki. Jedynie w wyjątkowej i uzasadnionej sytuacji podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym może zostawić grupę pod opieką woźnej lub innej osoby z personelu przedszkola jednak nie dłużej niż na 5 minut.
 5. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-rekreacyjnych (całodziennych) i wyjazdach na Zielone przedszkole wymaga zgody rodziców lub jego prawnych opiekunów.
 6. Przedszkole organizuje transport i wyżywienie dla dzieci uczestniczących w wycieczkach i wyjazdach.
 7. Uczestnicy spacerów, wycieczek i wyjazdów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Organizując spacery, wycieczki, wyjazdy oraz pobyt w ogrodzie należy:
 • zapoznać dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
 • nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
 • przestrzegać normy kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
 • przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpływają na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
 • dbać o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych: nakrycie głowy chroniące przez nadmiernym słońcem, ciepłe ubranie         w okresie zimowym, nieprzegrzewanie dzieci w okresie lata;
 • zapewniać pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom „kontrolowane poczucie swobody”;
 • zapewniać właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
 • upowszechniać różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów, wycieczek i wyjazdów na Zielone przedszkole.

 

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

 1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
 2. Wyznacza kierownika wycieczki , wyjazdu na Zielone przedszkole spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
 3. Gromadzi dokumentację wycieczki i wyjazdu (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów).
 4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub wyjazdu, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.
 5. Organizuje transport i wyżywienie.
 6. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanej wycieczce lub wyjeździe na Zielone przedszkole.

 

 

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI I WYJAZDU

 

 1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki lub wyjazdu.
 2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom.
 6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
 8. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki lub wyjazdu po jego zakończeniu.

 

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI I WYJAZDU

 

 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 2. Współpracuje z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wyjazdu lub wycieczki.

 

ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

LUB WYJZADU NA „ZIELONE PRZEDSZKOLE”

 

 1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki lub wyjazdu.
 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
 3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazda autokarem.
 4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).
 6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
 7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
 9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
 11. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:
 • zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy,
 • zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,
 • niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,
 • oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

 

 

Skip to content