Regulamin Samorządowego Przedszkola nr 2 w Świątnikach Górnych

Regulamin

Samorządowego Przedszkola nr 2

w Świątnikach Górnych

Regulamin Przedszkola został wprowadzony na podstawie zapisów w Statucie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych.

& 1.PRZEDSZKOLE  JEST INSTYTUCJĄ OŚWIATOWĄ, WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNĄ.

& 2.PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA: 

Wszechstronne wychowanie i przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

Pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem.

W związku z tym do zadań przedszkola należy:

 1. Ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka;
 2. Kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody;
 3. Rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka;

Zadania te spełnia przedszkole realizując „Podstawę programową” dotyczącą przedszkola, wydaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programy własne nauczycieli zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną przedszkola.

& 3. UPRAWNIENIA DZIECI.

Dziecko w przedszkolu ma prawo:

 1. Do własności i szacunku;
 2. Do radości;
 3. Do tajemnic;
 4. Do niewiedzy;
 5. Do upadków;
 6. Do wyrażania własnych myśli;
 7. Do niepowodzeń łez;
 8. Do codziennego odpoczynku;
 9. Codziennego pobytu na powietrzu;
 10. Poznawania otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego przez zabawę;
 11. Swobodnej działalności ruchowej, muzycznej, słownej i plastycznej;
 12. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów;
 13. Korzystanie z pomocy nauczyciela w wyrównywaniu braków.

Przedszkole chroni dziecko przed:

 1. Przemocą fizyczną;
 2. Agresją słowną;
 3. Innymi formami agresji symbolicznej.

Wychowanek przedszkola ma obowiązek:

 1. Zgodnej, partnerskiej zabawy;
 2. Pomocy młodszym i słabszym kolegom;
 3. Integrowania się z dziećmi niepełnosprawnymi;
 4. Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych (dzieci i osób dorosłych);
 5. Szanować mienie przedszkola, sprzątanie po sobie i odkładanie zabawek na miejsce;
 6. Zmieniać obuwie;
 7. Samodzielnego zaspokajania potrzeb fizjologicznych i samoobsługowych;
 8. Dbania o higienę osobistą;
 9. Poszanowania środowiska przyrodniczego.

& 4. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW.

Przedłużenie oddziaływania wychowawczego przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania.

Uprawnienia rodziców:

 1. Rodzice mają prawo do znajomości zadań wychowawczych, kształcących i opiekuńczych wynikających z planów funkcjonujących w przedszkolu;
 2. Uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego rozwoju i zachowania;
 3. Wyrażania i przekazywania opinii dotyczących funkcjonowania przedszkola dyrektorowi oraz Gminie i Kuratorowi Oświaty;
 4. Wymiany informacji na tematy wychowawcze;

Interesowanie się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:

 1. Systematyczne wnoszenie opłat za uczęszczające dziecko i przestrzeganie terminów płatności;
 2. Branie czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach;
 3. Zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych  na tablicy ogłoszeń;
 4. Pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, włączanie do realizacji planu pracy z rodzicami;
 5. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora przedszkola;
 6. Punktualne i systematyczne przyprowadzanie dzieci do przedszkola i zabieranie do domu (7.00-17.00);
 7. Przyprowadzanie do przedszkola dziecka czystego i zdrowego, dbanie o estetyczny wygląd dziecka;
 8. Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola, wynikających z wykonywanych zadań wychowawczych.

& 5. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub pomocy nauczyciela – wyklucza się pozostawienia samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni;
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane  do przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola nie później niż do 8.30;
  1. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialne jest przedszkole.

& 6. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

 1. Rodzice osobiście odbierają dziecko z przedszkola lub z placu zabaw. Dziecko przyprowadzone jest do szatni i przekazywane rodzicowi. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej odpowiada ona za jego bezpieczeństwo;
 2. Rodzice odbierają dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczycielkę o tym, że zabierają dziecko z przedszkola;
 3. Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo czasu nauczycielowi. Dalsze pozostawanie na placu zabaw z dzieckiem, bardzo dezorganizuje pracę nauczycielowi i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi;
 4. Bardziej szczegółowe informacje o dziecku rodzic może uzyskać w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielką, w umówionym terminie;
 5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców;
 6. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione;
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważniać określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa;
 8. Przed złożeniem deklaracji nauczyciel sprawdza zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki go okazać;
 9. Nauczycielka przekazuje kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole;
 10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
 11. Fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;
 12. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem;
 13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;
 14. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami;
 15. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
 16. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

& 7. KONSULTACJE I SPOTKANIA RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI.

 1. Spotkania z rodzicami mają na celu umożliwienie stałego kontaktu rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami, a w efekcie ich pełne uczestnictwo w procesie wychowawczo-opiekuńczym oraz dydaktycznym;
 2. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu, dzieci są pod stała opieką nauczyciela;
 3. Zebrania informacyjne z rodzicami powinny odbywać się po godzinach zajęć dydaktycznych. Na zebraniach powinni być tylko rodzice. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci obecnych na zebraniu z rodzicami ponoszą rodzice;
 4. W trakcie uroczystości przedszkolnych, tj. bal karnawałowy, spotkanie opłatkowe, dzień babci, dzień mamy, festyn, zakończenie roku szkolnego itp. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych);
 5. Po zakończenie programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice (prawni opiekunowie);
 6. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (festyn) dzieci są pod wyłączną opieką swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel oddziału;
 7. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w oddziałach odpowiedzialn0ość za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach ( opiekunach prawnych) – do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel;
 8. W czasie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).
Skip to content