Kategoria "Ważne informacje"

10mar2023
SZANOWNI RODZICE!

W imieniu dzieci, Rady Rodziców i personelu naszego przedszkola
zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą,
aby podczas składania oświadczeń PIT
dokonać wpłaty

1,5% podatku na rzecz naszych przedszkolaków.

 W odpowiedniej rubryce w oświadczeniu PIT należy wpisać
nr KRS: 0000270261
a w celu szczegółowym:

PS 2 Świątniki Górne 9455.

Za wszystkie wpłaty z góry serdecznie dziękujemy.

7mar2023
SZANOWNI RODZICE!

W imieniu dzieci, Rady Rodziców i personelu naszego przedszkola
zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą,
aby podczas składania oświadczeń PIT
dokonać wpłaty

1,5% podatku na rzecz naszych przedszkolaków.

 W odpowiedniej rubryce w oświadczeniu PIT należy wpisać
nr KRS: 0000270261
a w celu szczegółowym:

PS 2 Świątniki Górne 9455.

22lut2021

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Światnikach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017- 09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Przetocka
 • E-mail:przetockaa@gmail.com
 • Telefon: 12 256 00 91

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych
 • Adres: ul. Bruchnalskiego 15
  32-040 Świątniki Górne
 • E-mail: dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl
 • Telefon: 12 256 00 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Światnikach Górnych,
ul. Bruchnalskiego 15, 32-040 Świątniki Górne.

Do budynku można dojść z parkingu znajdującego się przy przedszkolu
i  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Przedszkole ma jedno wejście bezpośrednio z placu przedszkolnego, brak schodów. Budynek jest trzy piętrowy, na parterze znajduje się szatnia, kuchnia oraz ubikacja dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się po dwie sale przedszkolne w każdej z sal jest łazienka dla dzieci. Na trzecim piętrze znajduje się mniejsza sala przedszkolna – łazienka jest w niewielkiej odległości od sali, gabinet dyrektora oraz salka do zajęć indywidualnych z dziećmi. W przedszkolu znajduje się winda osobowa z której można dojechać na każde piętro, oraz osobna klatka schodowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


mgr Lilla Waśniowska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2

w Świątnikach Górnych

6kwi2020
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skawinie
(dyżury psychologa, pedagoga, logopedy):
codziennie (z wyłączeniem dni świątecznych) w g. 8.00 – 14.00
tel. 12 276 38 40     e-mail: poradniaskawina@interia.pl
Możliwy jest również kontakt ze specjalistą w godzinach: 8.00 – 19.00 za
pomocą telefonu lub komunikatora Skype, po wcześniejszym umówieniu się
za pośrednictwem telefonu:
12 276 38 40 lub Internetu: poradniaskawina@interia.pl
25cze2018

Pragniemy poinformować, że gromadzimy Wasze dane osobowe wyłącznie w celu realizacji statutowych zadań Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych. Dane te zbieramy zawsze za Państwa zgodą, informujemy o celu i czasie przetwarzania.

Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym jedynie w takim celu, na jaki wyraziliście zgodę. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie wykorzystujemy ich do celów marketingowych.

Z faktem przetwarzania danych przysługuje Państwu szereg praw. Najważniejsze z nich to:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie można żądać przekazania informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, oraz planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo do sprostowania – na tej podstawie można żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych za wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą;
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie,  w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, macie Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. 2018 poz. 1000) lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Świątnikach Górnych

ul. K. Bruchnalskiego 15

32-040 Świątniki Górne, tel.: 12 256 00 91

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się listownie pod powyższym adresem bądź poprzez pocztę elektroniczną: iodo@pc-consulting.com.pl

Skip to content