Kategoria "Regulaminy"

25cze2018

Pragniemy poinformować, że gromadzimy Wasze dane osobowe wyłącznie w celu realizacji statutowych zadań Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych. Dane te zbieramy zawsze za Państwa zgodą, informujemy o celu i czasie przetwarzania.

Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym jedynie w takim celu, na jaki wyraziliście zgodę. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie wykorzystujemy ich do celów marketingowych.

Z faktem przetwarzania danych przysługuje Państwu szereg praw. Najważniejsze z nich to:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie można żądać przekazania informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, oraz planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo do sprostowania – na tej podstawie można żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych za wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą;
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie,  w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, macie Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. 2018 poz. 1000) lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Świątnikach Górnych

ul. K. Bruchnalskiego 15

32-040 Świątniki Górne, tel.: 12 256 00 91

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się listownie pod powyższym adresem bądź poprzez pocztę elektroniczną: iodo@pc-consulting.com.pl

18mar2018

REGULAMIN SPACERÓW,  WYCIECZEK I WYJAZDÓW

obowiązujący w Przedszkolu Nr 2 w Świątnikach Górnych

 

 1. Organizatorem spacerów, wycieczek i wyjazdów są nauczyciele wychowawcy danego oddziału Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy współpracy z rodzicami.
 2. W organizowaniu wycieczek i wyjazdów Przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Organizacja i program spacerów, wycieczek i wyjazdów winien być dostosowany do wieku zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do dbania o higieniczny i wszechstronny rozwój swoich wychowanków.
 5. Wszelkie wyjścia poza budynek Przedszkola powinny oprócz walorów rekreacyjnych służyć tworzeniu sytuacji edukacyjnych w celu poznania otaczającej rzeczywistości, odkrywania i przeżywania.
 6. Formy zajęć poza budynkiem to:
 • zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • spacery po najbliższej okolicy,
 • wycieczki do różnych miejsc w mieście z dojazdem środkami komunikacji miejskiej lub zorganizowanej,
 • wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne poza miasto,
 • Zielone przedszkola.
 1. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają, dzieci powinny przebywać na powietrzu zgodnie z wymogami higieny codziennie 1,5-2 godzin. Wyjątek stanowi deszcz, grad, śnieżyca, wichura, oraz temperatury latem powyżej 30˚C , zimą poniżej – 10˚C.
 2. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie, w miarę możliwości i przy liczbie dzieci powyżej 20-u, razem z nauczycielką powinna przebywać woźna, a z oddziałem 3-latków obowiązkowo pomoc nauczyciela.
 1. Terenem spacerów dla przedszkola jest najbliższa okolica miasta Świątniki Górne.
 2. Spacery poza terenem Przedszkola dzieci 4-6 lat odbywają się pod opieką nauczycielki do 15-ro dzieci, powyżej 15-ro pod opieką nauczycielki i woźnej, dzieci 3-letnie bez względu na liczbę pod opieką nauczycielki i pomocy nauczyciela. Osoby opiekujące się dziećmi nie mogą iść obok siebie. Idą w sposób zapewniający dzieciom bezpieczeństwo – jedna osoba z przodu kolumny, druga z tyłu.
 3. Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci należy unikać spacerów            i dłuższego przebywania na terenach położonych przy ruchliwych ulicach.
 4. W czasie zajęć na świeżym powietrzu nauczyciel nie może zostawić dzieci bez opieki. Jedynie w wyjątkowej i uzasadnionej sytuacji podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym może zostawić grupę pod opieką woźnej lub innej osoby z personelu przedszkola jednak nie dłużej niż na 5 minut.
 5. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-rekreacyjnych (całodziennych) i wyjazdach na Zielone przedszkole wymaga zgody rodziców lub jego prawnych opiekunów.
 6. Przedszkole organizuje transport i wyżywienie dla dzieci uczestniczących w wycieczkach i wyjazdach.
 7. Uczestnicy spacerów, wycieczek i wyjazdów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Organizując spacery, wycieczki, wyjazdy oraz pobyt w ogrodzie należy:
 • zapoznać dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
 • nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
 • przestrzegać normy kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
 • przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpływają na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
 • dbać o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych: nakrycie głowy chroniące przez nadmiernym słońcem, ciepłe ubranie         w okresie zimowym, nieprzegrzewanie dzieci w okresie lata;
 • zapewniać pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom „kontrolowane poczucie swobody”;
 • zapewniać właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
 • upowszechniać różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów, wycieczek i wyjazdów na Zielone przedszkole.

 

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

 1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
 2. Wyznacza kierownika wycieczki , wyjazdu na Zielone przedszkole spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
 3. Gromadzi dokumentację wycieczki i wyjazdu (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów).
 4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub wyjazdu, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.
 5. Organizuje transport i wyżywienie.
 6. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanej wycieczce lub wyjeździe na Zielone przedszkole.

 

 

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI I WYJAZDU

 

 1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki lub wyjazdu.
 2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom.
 6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
 8. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki lub wyjazdu po jego zakończeniu.

 

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI I WYJAZDU

 

 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 2. Współpracuje z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wyjazdu lub wycieczki.

 

ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

LUB WYJZADU NA „ZIELONE PRZEDSZKOLE”

 

 1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki lub wyjazdu.
 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
 3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazda autokarem.
 4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).
 6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
 7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
 9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
 11. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:
 • zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy,
 • zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,
 • niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,
 • oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

 

 

18mar2018

Regulamin

Samorządowego Przedszkola nr 2

w Świątnikach Górnych

Regulamin Przedszkola został wprowadzony na podstawie zapisów w Statucie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych.

& 1.PRZEDSZKOLE  JEST INSTYTUCJĄ OŚWIATOWĄ, WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNĄ.

& 2.PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA: 

Wszechstronne wychowanie i przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

Pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem.

W związku z tym do zadań przedszkola należy:

 1. Ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka;
 2. Kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody;
 3. Rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka;

Zadania te spełnia przedszkole realizując „Podstawę programową” dotyczącą przedszkola, wydaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programy własne nauczycieli zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną przedszkola.

& 3. UPRAWNIENIA DZIECI.

Dziecko w przedszkolu ma prawo:

 1. Do własności i szacunku;
 2. Do radości;
 3. Do tajemnic;
 4. Do niewiedzy;
 5. Do upadków;
 6. Do wyrażania własnych myśli;
 7. Do niepowodzeń łez;
 8. Do codziennego odpoczynku;
 9. Codziennego pobytu na powietrzu;
 10. Poznawania otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego przez zabawę;
 11. Swobodnej działalności ruchowej, muzycznej, słownej i plastycznej;
 12. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów;
 13. Korzystanie z pomocy nauczyciela w wyrównywaniu braków.

Przedszkole chroni dziecko przed:

 1. Przemocą fizyczną;
 2. Agresją słowną;
 3. Innymi formami agresji symbolicznej.

Wychowanek przedszkola ma obowiązek:

 1. Zgodnej, partnerskiej zabawy;
 2. Pomocy młodszym i słabszym kolegom;
 3. Integrowania się z dziećmi niepełnosprawnymi;
 4. Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych (dzieci i osób dorosłych);
 5. Szanować mienie przedszkola, sprzątanie po sobie i odkładanie zabawek na miejsce;
 6. Zmieniać obuwie;
 7. Samodzielnego zaspokajania potrzeb fizjologicznych i samoobsługowych;
 8. Dbania o higienę osobistą;
 9. Poszanowania środowiska przyrodniczego.

& 4. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW.

Przedłużenie oddziaływania wychowawczego przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania.

Uprawnienia rodziców:

 1. Rodzice mają prawo do znajomości zadań wychowawczych, kształcących i opiekuńczych wynikających z planów funkcjonujących w przedszkolu;
 2. Uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego rozwoju i zachowania;
 3. Wyrażania i przekazywania opinii dotyczących funkcjonowania przedszkola dyrektorowi oraz Gminie i Kuratorowi Oświaty;
 4. Wymiany informacji na tematy wychowawcze;

Interesowanie się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:

 1. Systematyczne wnoszenie opłat za uczęszczające dziecko i przestrzeganie terminów płatności;
 2. Branie czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach;
 3. Zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych  na tablicy ogłoszeń;
 4. Pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, włączanie do realizacji planu pracy z rodzicami;
 5. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora przedszkola;
 6. Punktualne i systematyczne przyprowadzanie dzieci do przedszkola i zabieranie do domu (7.00-17.00);
 7. Przyprowadzanie do przedszkola dziecka czystego i zdrowego, dbanie o estetyczny wygląd dziecka;
 8. Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola, wynikających z wykonywanych zadań wychowawczych.

& 5. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub pomocy nauczyciela – wyklucza się pozostawienia samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni;
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane  do przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola nie później niż do 8.30;
  1. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialne jest przedszkole.

& 6. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

 1. Rodzice osobiście odbierają dziecko z przedszkola lub z placu zabaw. Dziecko przyprowadzone jest do szatni i przekazywane rodzicowi. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej odpowiada ona za jego bezpieczeństwo;
 2. Rodzice odbierają dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczycielkę o tym, że zabierają dziecko z przedszkola;
 3. Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo czasu nauczycielowi. Dalsze pozostawanie na placu zabaw z dzieckiem, bardzo dezorganizuje pracę nauczycielowi i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi;
 4. Bardziej szczegółowe informacje o dziecku rodzic może uzyskać w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielką, w umówionym terminie;
 5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców;
 6. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione;
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważniać określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa;
 8. Przed złożeniem deklaracji nauczyciel sprawdza zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki go okazać;
 9. Nauczycielka przekazuje kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole;
 10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
 11. Fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;
 12. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem;
 13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;
 14. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami;
 15. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
 16. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

& 7. KONSULTACJE I SPOTKANIA RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI.

 1. Spotkania z rodzicami mają na celu umożliwienie stałego kontaktu rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami, a w efekcie ich pełne uczestnictwo w procesie wychowawczo-opiekuńczym oraz dydaktycznym;
 2. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu, dzieci są pod stała opieką nauczyciela;
 3. Zebrania informacyjne z rodzicami powinny odbywać się po godzinach zajęć dydaktycznych. Na zebraniach powinni być tylko rodzice. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci obecnych na zebraniu z rodzicami ponoszą rodzice;
 4. W trakcie uroczystości przedszkolnych, tj. bal karnawałowy, spotkanie opłatkowe, dzień babci, dzień mamy, festyn, zakończenie roku szkolnego itp. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych);
 5. Po zakończenie programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice (prawni opiekunowie);
 6. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (festyn) dzieci są pod wyłączną opieką swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel oddziału;
 7. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w oddziałach odpowiedzialn0ość za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach ( opiekunach prawnych) – do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel;
 8. W czasie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).
Skip to content