Kategoria "Informacje"

26sty2023

Dnia 4.02.2023r. (wtorek) przedszkolaki jadą na wycieczkę do Kina Kijów w Krakowie na spektakl teatralny pt. „Księga Dżungli”.

3gru2022

We wtorek tj. 6 grudnia wszystkie grupy wyruszają do Krainy Zabaw Simba w Mogilanach na poszukiwania Świętego Mikołaja. Dzieci są bardzo grzeczne, rzetelnie wypełniają swoje obowiązki w przedszkolu, wspólnie się bawią i wymieniają doświadczeniami dlatego mamy nadzieję, że będzie już na nas czekał:)

24sie2022

W poniedziałek 28 listopada dzieci z grup: Motylki, Pszczółki, Mrówki i Świetliki spotkają się z Panią na co dzień współpracującą z gabinetami stomatologicznymi. Dzieciaki usystematyzują sobie wiedzę higieny jamy ustnej, dowiedzą się jak prawidłowo i kiedy myć zęby.

21kwi2021

SZANOWNI RODZICE

Chciałabym Państwu udostępnić film na temat rozwoju dzieci. Myślę, że Państwa zainteresuje – warto obejrzeć.

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało dla filmik z cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców.

Link do filmu:https://link.freshmail.mx/c/0bcpwu7fu8/ufd6wbotel

Kwestie omówione przez psycholog Beatę Liwowską

 • Dostosowanie się do norm społecznych / warunków przedszkolnych / rówieśniczych
 • Adaptacja dziecka do warunków
 • Wchodzenie w grupę rówieśniczą
 • Zajęcia w grupie rówieśniczej i ich wpływ na rozwój dziecka
 • Odrzucenie dziecka przez rówieśników
 • Samokontrola / Dziecko nabywa umiejętności potrzebnych do pracy
 • Samodzielność / samoobsługa dziecka. Jak podejść do tego tematu? Kiedy jest na to czas?
 • Działania / aktywności, które wpływają na prawidłowy rozwój dziecka
 • Aktywność dziecka, hobby i zainteresowania. Dlaczego jest ważne i jak wpływa na rozwój?
 • Ograniczenia dotyczące telewizji, komputera, smartphone’a. Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój dziecka
 • Granice fizyczne i psychiczne dziecka, jak je szanować?
 • Lęk dziecięcy – rodzaje i przyczyny powstawania zaburzeń lękowych i depresyjnych

  Dyrektor Przedszkola:
  Lilla Waśniowska

22lut2021

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Światnikach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017- 09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Przetocka
 • E-mail:przetockaa@gmail.com
 • Telefon: 12 256 00 91

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych
 • Adres: ul. Bruchnalskiego 15
  32-040 Świątniki Górne
 • E-mail: dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl
 • Telefon: 12 256 00 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Światnikach Górnych,
ul. Bruchnalskiego 15, 32-040 Świątniki Górne.

Do budynku można dojść z parkingu znajdującego się przy przedszkolu
i  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Przedszkole ma jedno wejście bezpośrednio z placu przedszkolnego, brak schodów. Budynek jest trzy piętrowy, na parterze znajduje się szatnia, kuchnia oraz ubikacja dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się po dwie sale przedszkolne w każdej z sal jest łazienka dla dzieci. Na trzecim piętrze znajduje się mniejsza sala przedszkolna – łazienka jest w niewielkiej odległości od sali, gabinet dyrektora oraz salka do zajęć indywidualnych z dziećmi. W przedszkolu znajduje się winda osobowa z której można dojechać na każde piętro, oraz osobna klatka schodowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


mgr Lilla Waśniowska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2

w Świątnikach Górnych

29wrz2020

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”czyli o kompetencjach kluczowych w edukacji przedszkolnej...

Jak kształtujemy kompetencje kluczowe w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych

Ustanowiono 8 kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Każdy obywatel potrzebuje szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne, wzajemne powiązania ( Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie).

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym

2. Porozumiewanie się w językach obcych

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

4. Kompetencje informatyczne

5. Umiejętność uczenia się

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość

8. Świadomość i ekspresja kulturalna

Naturalne procesy rozwojowe, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych.

Podstawami poszczególnych kompetencji kluczowych jest rozwój mowy, zabawa jako podstawowa aktywność dziecka, ciekawość i zadawanie pytań. W wieku przedszkolnym zabawa jest podstawową aktywnością dziecka, źródłem wiedzy o świecie, identyfikatorem postaw moralnych, podstawą do rozwoju słownictwa oraz rozwoju intelektualnego, okazją do zawierania relacji społecznych, źródłem wiedzy i umiejętności.

I. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

to zdolność do komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi.

Przykładowe działania przedszkola: Codzienne wspomaganie rozwoju mowy dziecka poprzez:

– słuchanie utworów literackich,

– stwarzanie sytuacji do wypowiedzi dzieci,

– nauka wierszy, ról, występy artystyczne

– zabawy logopedyczne,

– umożliwienie dzieciom korzystania z biblioteki przedszkolnej,

– wprowadzanie liter, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,

– udział dzieci w spektaklach teatralnych.

II. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

polega na wprowadzaniu zabaw językowych, używaniu prostych zwrotów w języku obcym w codziennych sytuacjach w czasie pobytu w przedszkolu.

Przykładowe działania przedszkola

– dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego 2 x w tygodniu,

– poznają i utrwalają podstawowe słowa i zwroty w języku angielskim,

– uczestniczą w grach i zabawach ruchowych,

– śpiewają i ruchem interpretują treść piosenek, wierszyków, rymowanek, układają historyjki obrazkowe.

III. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE i PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE na etapie wychowania przedszkolnego realizowane są w postaci rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego oraz wprowadzenia zagadnień rytmu i następstwa czasu odnoszą się do opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów i metod objaśniających świat przyrody

Przykładowe działania przedszkola:

– zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie,

– orientacja w schemacie ciała, przestrzeni, na kartce

– porównywanie liczebności zbiorów

– obserwacje zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych

– prowadzenie kalendarza pogody

– prowadzenie hodowli roślin w salach, w ogrodzie przedszkolnym

– eksperymentowanie, doświadczanie z mikroskopem, lupą, udział w zajęciach Mali naukowcy, poznawanie podstawowych praw fizycznych i chemicznych

– zabawy w kącikach majsterkowicza, udział dzieci w zajęciach z Robotyki

zabawy wizualizacyjno-przestrzenne.

IV. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

to podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Przykładowe działania przedszkola

– wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w pracy edukacyjnej

– komputerów, tablicy multimedialnej, programów komputerowych, magnetofonu, Internetu,

– nauka kodowania przez zabawę

– realizacja zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci.

V. UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘprzedszkole to pierwsze doświadczenie dziecka z uczeniem się, świadomym i ukierunkowanym na osiągnięcie konkretnych celów poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy indywidualnej i zespołowej

Przykładowe działania przedszkola:

– przedszkole uczy dzieci gospodarować czasem przeznaczonym na zabawę, naukę, odpoczynek, wdraża do współpracy, odpowiedzialności samodzielności i samoceny,

– umiejętność uczenia się kształtowana jest poprzez realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

– podczas zajęć badawczych, samodzielnego doświadczania, pracy metodą projektu dzieci uczą się obserwacji i wyciągania wniosków, korzystają z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy.

VI. KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE w wieku przedszkolnym dziecko na miarę swoich możliwości wychodzi poza obszar swojej rodziny i poznaje dalsze otoczenie, różne społeczeństwa, środowiska, różnorodność zachowań i postaw

Przykładowe działania przedszkola:

organizowanie sytuacji edukacyjnych zapoznających dzieci z rodziną, historią okolicy przedszkola, miasta, kraju,

– zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnych sytuacji, uroczystości,

– organizowanie uroczystości z okazji świąt rodzinnych i państwowych,

– uczenie tolerancji dla odmienności rasowej, fizycznej,

– eliminowanie postaw społecznie niepożądanych,

– ustalanie wspólnie z dziećmi kodeksów grupowych,

– organizowanie na terenie przedszkola akcji charytatywnych i społecznych na rzecz ludzi i zwierząt poszkodowanych przez los i chorych,

– współpraca z klubami seniora, młodzieżą z liceum, zorganizowanie tygodnia aktywności zawodowej rodziców,

– organizowanie spacerów, i wycieczek do miejsc użyteczności społecznej.

VII. INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ kompetencje te należy rozumieć jako zdolność do wcielania pomysłów w czyn

Przykładowe działania przedszkola:

– podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanie warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania,

– codzienne zabawy w kącikach zainteresowań i na terenie aktywnego korytarza,

– realizacja tematycznych projektów i projektów kulinarnych,

– codzienne zabawy na placu zabaw, organizacja zabaw zespołowych uczących współodpowiedzialności i współpracy,

– udział dzieci w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, teatralnych, muzycznych, na grę matematyczną.

VIII. ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNAto zdolność twórczego wyrażania doświadczeń i emocji za pośrednictwem muzyki, plastyki, dramy, zabaw teatralnych

Przykładowe działania przedszkola

– codzienne organizowane i swobodne zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik, – udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych,

– organizowanie wystaw prac plastycznych, tworzenie dekoracji do wystroju Sali i korytarza,

– zabawy muzyczne i taneczne, słuchanie muzyki, ilustrowanie muzyki, odtwarzanie ruchem,

– tworzenie przez dzieci instrumentacji muzycznych, zajęcia muzyczno-rytmiczne,

– udział w uroczystościach z udziałem dzieci jako aktorów, zorganizowanie dla dzieci kącików teatralnych,

– tworzenie scenografii do przedstawień,

– organizacja koncertów muzycznych i przedstawień na terenie przedszkola,

– udział dzieci np. w spektaklach teatralnych, warsztatach muzealnych, zajęciach w bibliotece,

Dyrektor Przedszkola
mgr Lilla Waśniowska

6kwi2020
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skawinie
(dyżury psychologa, pedagoga, logopedy):
codziennie (z wyłączeniem dni świątecznych) w g. 8.00 – 14.00
tel. 12 276 38 40     e-mail: poradniaskawina@interia.pl
Możliwy jest również kontakt ze specjalistą w godzinach: 8.00 – 19.00 za
pomocą telefonu lub komunikatora Skype, po wcześniejszym umówieniu się
za pośrednictwem telefonu:
12 276 38 40 lub Internetu: poradniaskawina@interia.pl
Skip to content