KOMPETENCJE KLUCZOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU

STRONA AKTUALNIE JEST W BUDOWIE
ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL FACEBOOK

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”czyli o kompetencjach kluczowych w edukacji przedszkolnej...

Jak kształtujemy kompetencje kluczowe w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych

Ustanowiono 8 kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Każdy obywatel potrzebuje szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne, wzajemne powiązania ( Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie).

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym

2. Porozumiewanie się w językach obcych

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

4. Kompetencje informatyczne

5. Umiejętność uczenia się

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość

8. Świadomość i ekspresja kulturalna

Naturalne procesy rozwojowe, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych.

Podstawami poszczególnych kompetencji kluczowych jest rozwój mowy, zabawa jako podstawowa aktywność dziecka, ciekawość i zadawanie pytań. W wieku przedszkolnym zabawa jest podstawową aktywnością dziecka, źródłem wiedzy o świecie, identyfikatorem postaw moralnych, podstawą do rozwoju słownictwa oraz rozwoju intelektualnego, okazją do zawierania relacji społecznych, źródłem wiedzy i umiejętności.

I. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

to zdolność do komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi.

Przykładowe działania przedszkola: Codzienne wspomaganie rozwoju mowy dziecka poprzez:

– słuchanie utworów literackich,

– stwarzanie sytuacji do wypowiedzi dzieci,

– nauka wierszy, ról, występy artystyczne

– zabawy logopedyczne,

– umożliwienie dzieciom korzystania z biblioteki przedszkolnej,

– wprowadzanie liter, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,

– udział dzieci w spektaklach teatralnych.

II. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

polega na wprowadzaniu zabaw językowych, używaniu prostych zwrotów w języku obcym w codziennych sytuacjach w czasie pobytu w przedszkolu.

Przykładowe działania przedszkola

– dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego 2 x w tygodniu,

– poznają i utrwalają podstawowe słowa i zwroty w języku angielskim,

– uczestniczą w grach i zabawach ruchowych,

– śpiewają i ruchem interpretują treść piosenek, wierszyków, rymowanek, układają historyjki obrazkowe.

III. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE i PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE na etapie wychowania przedszkolnego realizowane są w postaci rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego oraz wprowadzenia zagadnień rytmu i następstwa czasu odnoszą się do opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów i metod objaśniających świat przyrody

Przykładowe działania przedszkola:

– zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie,

– orientacja w schemacie ciała, przestrzeni, na kartce

– porównywanie liczebności zbiorów

– obserwacje zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych

– prowadzenie kalendarza pogody

– prowadzenie hodowli roślin w salach, w ogrodzie przedszkolnym

– eksperymentowanie, doświadczanie z mikroskopem, lupą, udział w zajęciach Mali naukowcy, poznawanie podstawowych praw fizycznych i chemicznych

– zabawy w kącikach majsterkowicza, udział dzieci w zajęciach z Robotyki

zabawy wizualizacyjno-przestrzenne.

IV. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

to podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Przykładowe działania przedszkola

– wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w pracy edukacyjnej

– komputerów, tablicy multimedialnej, programów komputerowych, magnetofonu, Internetu,

– nauka kodowania przez zabawę

– realizacja zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci.

V. UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘprzedszkole to pierwsze doświadczenie dziecka z uczeniem się, świadomym i ukierunkowanym na osiągnięcie konkretnych celów poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy indywidualnej i zespołowej

Przykładowe działania przedszkola:

– przedszkole uczy dzieci gospodarować czasem przeznaczonym na zabawę, naukę, odpoczynek, wdraża do współpracy, odpowiedzialności samodzielności i samoceny,

– umiejętność uczenia się kształtowana jest poprzez realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

– podczas zajęć badawczych, samodzielnego doświadczania, pracy metodą projektu dzieci uczą się obserwacji i wyciągania wniosków, korzystają z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy.

VI. KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE w wieku przedszkolnym dziecko na miarę swoich możliwości wychodzi poza obszar swojej rodziny i poznaje dalsze otoczenie, różne społeczeństwa, środowiska, różnorodność zachowań i postaw

Przykładowe działania przedszkola:

organizowanie sytuacji edukacyjnych zapoznających dzieci z rodziną, historią okolicy przedszkola, miasta, kraju,

– zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnych sytuacji, uroczystości,

– organizowanie uroczystości z okazji świąt rodzinnych i państwowych,

– uczenie tolerancji dla odmienności rasowej, fizycznej,

– eliminowanie postaw społecznie niepożądanych,

– ustalanie wspólnie z dziećmi kodeksów grupowych,

– organizowanie na terenie przedszkola akcji charytatywnych i społecznych na rzecz ludzi i zwierząt poszkodowanych przez los i chorych,

– współpraca z klubami seniora, młodzieżą z liceum, zorganizowanie tygodnia aktywności zawodowej rodziców,

– organizowanie spacerów, i wycieczek do miejsc użyteczności społecznej.

VII. INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ kompetencje te należy rozumieć jako zdolność do wcielania pomysłów w czyn

Przykładowe działania przedszkola:

– podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanie warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania,

– codzienne zabawy w kącikach zainteresowań i na terenie aktywnego korytarza,

– realizacja tematycznych projektów i projektów kulinarnych,

– codzienne zabawy na placu zabaw, organizacja zabaw zespołowych uczących współodpowiedzialności i współpracy,

– udział dzieci w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, teatralnych, muzycznych, na grę matematyczną.

VIII. ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNAto zdolność twórczego wyrażania doświadczeń i emocji za pośrednictwem muzyki, plastyki, dramy, zabaw teatralnych

Przykładowe działania przedszkola

– codzienne organizowane i swobodne zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik, – udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych,

– organizowanie wystaw prac plastycznych, tworzenie dekoracji do wystroju Sali i korytarza,

– zabawy muzyczne i taneczne, słuchanie muzyki, ilustrowanie muzyki, odtwarzanie ruchem,

– tworzenie przez dzieci instrumentacji muzycznych, zajęcia muzyczno-rytmiczne,

– udział w uroczystościach z udziałem dzieci jako aktorów, zorganizowanie dla dzieci kącików teatralnych,

– tworzenie scenografii do przedstawień,

– organizacja koncertów muzycznych i przedstawień na terenie przedszkola,

– udział dzieci np. w spektaklach teatralnych, warsztatach muzealnych, zajęciach w bibliotece,

Dyrektor Przedszkola
mgr Lilla Waśniowska

Skip to content