Informacje dotyczące otwarcia przedszkola.

Drodzy Rodzice,

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków od 06.05 br. informuję, że w tym terminie nie jest to możliwe.

Nasza placówka prawdopodobnie zostanie otwarta od 18.05.br. jeżeli przygotowane przeze mnie procedury pozytywnie zaopiniuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

Bardzo tęsknimy za naszymi dziećmi i zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu placówki, jednak w tej decyzji będziemy kierowali się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem dzieci i personelu. Obecne przepisy nakładają na placówkę obowiązki wręcz niemożliwe do spełnienia.

Jeżeli po pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zdecydujemy się na otwarcie placówki będzie ona działała w szczególnym reżimie sanitarnym.

Przedszkole będzie otwarte w godz. od 7.00 – 17.00.

W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4 m2, (od metrażu sali odlicza się meble i sprzęty).

W związku z tym na chwilę obecną uruchamiam: 2 oddziały – jeden 10 osobowy, drugi 9 osobowy.

Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńcze będą miały dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, pracują zdalnie w domu itp.), przynajmniej jeden z rodziców pracuje w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej. W miarę wolnych miejsce przedszkole będzie przyjmować pozostałe dzieci z zachowaniem kryterów: jeden z rodziców niepiełnosprawny i samotne matki.

W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

  • Na terenie placówki dzieci nie muszą nosić maseczek.

  • Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe.

  • Rodzice nie będą mogli wejść na teren placówki. Bardzo przepraszamy, ale jest to konieczny środek ostrożności.

  • Rodzic dezynfekuje ręce i powiadamia domofonem pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.

  • Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.

  • Przed wejściem pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodziców. Pracownik odpowiedzialny jest za zmierzenie temperatury dziecku, przejście z dzieckiem do łazienki w celu umycia rąk mydłem, zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali. Dzieci po przyjściu będą myły ręce mydłem, nie dezynfekują płynem.

  • Dziecko przed wejściem do placówki ma badaną temperaturę, warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury. Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

Kontynuowana będzie nadal praca zdalna w dotychczasowej formie.

W przedszkolu będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze.

Dyrektor Przedszkola
mgr Lilla  Waśniowska